Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2008-11-26, ostatnia aktualizacja: 2016-03-17 15:12:43

Definicja rewitalizacji


 


 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. [1]  

 2. Rewitalizacja - to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu,w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych). Dla prowadzenia rewitalizacji wymagane są:
  a. uwzględnienie rewitalizacji jako istotnego elementu całościowej wizji rozwoju gminy;
  b. pełna diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów; diagnoza obejmuje kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe;
  c. ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych;
  d. właściwy dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego obszaru;
  e. zsynchronizowanie działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennofunkcjonalnej,technicznej, środowiskowej;
  f. koordynacja prowadzonych działań oraz monitorowanie i ewaluacja skuteczności rewitalizacji;
  g. realizacja wynikającej z art. 5 ust. 1 rozporządzenia ogólnego zasady partnerstwa polegającej na włączeniu partnerów w procesy programowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach programów operacyjnych oraz konsekwentnego, otwartego i trwałego dialogu z tymi podmiotami i grupami, których rezultaty rewitalizacji mają dotyczyć. . [2


  [1] źródło - art. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji                                                                                   [2] źródło - Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   
 
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise