Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   Obszary wsparcia
data publikacji: 2016-08-05, ostatnia aktualizacja: 2016-09-14 12:17:02

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Miasta Bydgoszczy


Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bydgoszczy


 

Rewitalizacja – to:

szeroki proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,

skoncentrowany terytorialnie,

prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji

prowadzony na podstawie Programu Rewitalizacji

(Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji)


Kto może uczestniczyć w procesie rewitalizacji?

Interesariusze rewitalizacji  - to zbiór szeroki i otwarty:

w szczególności mieszkańcy obszaru rewitalizacji

właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (w tym spółdzielnie, wspólnoty, TBSy),

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą

podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne

organy władzy publicznej i inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

….i wszystkie pozostałe osoby i podmioty które zainteresowane są procesem rewitalizacji w mieście (w Bydgoszczy)!

Ponad to Komitet Rewitalizacji, który jest organem opiniodawczym oraz doradczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele gminy i lokalnej społeczności.


Dlaczego wyznaczamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?

Rewitalizacja jest procesem prowadzonym w wymiarze terytorialnym, tj. dedykowanym określonemu obszarowi stanowiącemu fragment terytorium gminy.

Obszar zdegradowany - to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym, z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

W Bydgoszczy wstępnie wytypowano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Smukałę-Opławiec-Janowo, Brdyujście, Łęgnowo, Łęgnowo Wieś, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.

Obszar rewitalizacji - to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Nie może przekroczyć 20% powierzchni gminy i nie może być zamieszkany prze więcej niż 30% mieszkańców gminy ogółem.

W Bydgoszczy wstępnie wskazano: Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto, Okole, Wilczak – Jary, Stary Fordon, Zimne Wody – Czersko Polskie.

 W  poniedziałek (8 sierpnia)rozpoczną się konsultacje społeczne, które lepiej pomogą wyznaczyć obszary zdegradowane i zaplanować ich rewitalizację. Konsultacje trwać będą do 12 października br.

 Pliki do pobrania:
Obwieszczenie Prezydenta o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych (611kB)
Projekt nr 2 uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji (91kB)
Zał nr 1 do uchwały - Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalziacji (14646kB)
Ankieta konsultacyjna (1132kB)
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o rozpoczęciu konsultacji społecznych (594kB)
Projekt uchwały Rady Miasta w sparwie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (3173kB)
Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (12677kB)
Ankieta - wyznaczenie obszaru rewitalizacji (274kB)


    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise