Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2008-11-26, ostatnia aktualizacja: 2013-12-05 10:13:55

LPR-B


Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 (LPR-B)


Z przyjemnością informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 (LPR-B) został przyjęty przez Radę Miasta Bydgoszczy dnia 24 czerwca br. Dokument ten uzyskał także pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym samym projekty wpisane do LPR-B mogą już ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Raport z konsultacji społecznych LPR-B 

 

Proces sporządzenia LPR-B podzielony jest na 2 etapy. Zakres i forma konsultacji były zależne od zakresu, charakteru i działań zawartych w każdym z etapów.

1 Formy i zakres konsultacji w trakcie I – szego etapu sporządzenia LPR-B.

I – wszy etap był procesem analitycznym i polegał na analizie obiektywnych zjawisk w celu sporządzenia Raportu o sytuacji społeczno – gospodarczej Bydgoszczy, analizie zjawisk kryzysowych, delimitacji obszaru objętego LPR-B i obszaru wsparcia dla mieszkalnictwa.

Główne działania mające charakter konsultacji oraz informacji dotyczącej problematyki rewitalizacji, podjętych działaniach, celach zasadach i możliwości korzystania z przyznanych środków przedstawiały się następująco:

• w dniu 18.10.2007r. zostało zorganizowane szkolenie – konferencja dla zainteresowanych służbmiejskich oraz instytucji i mieszkańców, na której dwaj eksperci w tej problematyce przedstawili aktualne zasady, metody i cele działań rewitalizacyjnych w kontekście naszych, wojewódzkich i bydgoskich uwarunkowań.

• po ujawnieniu wysokości przyznanych Bydgoszczy w RPO środków na rewitalizację zdegradowanych dzielnic miast, w skutek informacyjnych działań Urzędu Miasta, w I kwartale 2008r., w prasie lokalnej pojawiło się wiele artykułów i informacji dotyczących działań rewitalizacyjnych. Ponadto w tym okresie wpłynęło 18 nieformalnych wniosków od potencjalnych beneficjentów o uwzględnienie ich projektów w sporządzanym LPR-B.

• 21.03.2008r. odbyło się pierwsze spotkanie 29 osobowego Zespołu Zadaniowego, składającego się z przedstawicieli wszystkich instytucji biorących udział w procesie sporządzania, opiniowania i uchwalenia LPR-B, na którym poinformowano o zadaniach Zespołu i oczekiwaniach w trakcie sporządzenia LPR-B.

• w dniu 25.09.2008r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu Zadaniowego na którym została przedstawiona diagnoza oraz propozycje granic obszaru wsparcia (Śródmieście).

• w dniu 17.11.2008r. odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Zadaniowego na którym zostałyzaprezentowane obszary wsparcia wynikające z wytycznych tj. obszaru objętego LPR-B dla zadań w sferze publicznej (Śródmieście) oraz obszarów wsparcia dla mieszkalnictwa (Kapuściska, Osiedle Leśne i Wyżyny).

• bardzo szeroka akcja informacyjna i tym samym konsultacyjna odbyła się w mediach, Radzie Miasta i wśród mieszkańców w trakcie procesu legislacyjnego uchwalenia granic obszarów wsparcia, które nastąpiło uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr XXXVIII/550/08 z dnia 26.11.2008r. W trakcie tej akcji udzielono szerokich wyjaśnień dotyczących zasad i zadań rewitalizacji, uwarunkowań związanych z wyznaczeniem obszarów wsparcia i planowanych zasadach i formach naboru i oceny wniosków o uwzględnienie projektów w LPR-B.

• utworzono zakładkę „rewitalizacja” na stronie internetowej miasta Bydgoszczy (www.bydgoszcz.pl/miasto.rewitalizacja), którą do dnia 30.04.2009 odwiedziło 7.660 osób.

 

2 Formy i zakres konsultacji w trakcie II-go etapu sporządzenia LPR-B.

II-gi etap sporządzenia LPR-B miał inny charakter i zadania od etapu I-go. Dysponując przyjętymi przez Radę Miasta wyznaczonymi obszarami wsparcia polegał na dokonaniu naboru, ocenie i typowaniu projektów i zakończeniu sporządzenia ostatecznej formy dokumentu LPR-B.

Proces konsultacji na tym etapie posiadał szerszy zasięg, zakres oraz inny charakter i przedstawił się następująco:

• konsultacje w trakcie naboru projektów; ich ocenie, przyjęciu i ustaleniu listy projektów podstawowych i rezerwowych polegały na:

- ogłoszeniu w lokalnej prasie i telewizji o naborze projektów do LPR-B sferze użyteczności publicznej oraz mieszkalnictwa, co skutkowało bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i instytucji mogących uzyskać wsparcie dla swoich zadań. W prasie, radiu i telewizji lokalnej miało miejsce wiele artykułów i odbyło się wiele audycji w których dziennikarze jak również uczestnicy wyjaśniali całą problematykę, zadania i oczekiwania wynikające z procesu rewitalizacji. Dużym echem, wynikającym z niezrozumienia mechanizmów, odbiło się wyłonienie obszarów wsparcia dla mieszkalnictwa;

- ustanowieniu na stronie internetowej Urzędu Miasta „zakładki” p.t. Rewitalizacja, na której zamieszczone zostały wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, informacje dotyczące tej problematyki i zasad naboru projektów; bieżące informacje dotyczące listy rankingowej zgłoszonych wniosków, wyniki oceny (formalnej i merytorycznej) i listy rankingowej projektów przyjętych do LPR-B;

- konsultacjach z potencjalnymi beneficjentami, w ramach których odbyły się cztery spotkania, wktórych udział wzięło ponad 150 osób;

- warsztatach - przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dotyczące wypełniania wniosków o dofinansowanie , w których uczestniczyło 40 osób;

- konferencji prasowej - w dniu 19.03.09, odbyła się konferencja prasowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy na której przedstawione zostały wyniki postępowania konkursowego, zaprezentowano wszystkie przyjęte projekty podstawowe i rezerwowe które będą mogły ubiegać się o wsparcie;

• konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Bydgoszczy, polegały na:

- obwieszczeniu w dniu 19. 05. 2009r Prezydenta Miasta Bydgoszczy zamieszczonym w prasie,internecie oraz na tablicach informacyjnych, Urzędu Miasta o trwających w dniach od 22.05 do05.06 konsultacjach społecznych projektu LPR-B;

- publicznym spotkaniu konsultacyjnym projektu LPR-B, w dniu 26.05.2009 z mieszkańcami, na które dodatkowo zaproszono Rady Osiedli obszarów objętych wsparciem.

W trakcie konsultacji w dniu 14.05.2009, zorganizowano pierwsze szkolenie dla beneficjentów uwzględnionych w LPR-B w zakresie rozliczania i płatności projektów w systemie refundacyjnym i refundacyjno-zaliczkowym, przeprowadzone przez Wydział Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, w którym wzięło udział 45osób.

W ramach konsultacji wpłynął wniosek Akademii Muzycznej (projekt nr 10) w sprawie zwiększenia wartości całkowitej projektu przy zachowaniu dotychczasowego poziomu finansowania. Wniosek zostały uwzględniony.

 

 

Kontakt:

Sandra Dytłow

tel. 052 58 58 078

e-mail:sandra.dytlow@um.bydgoszcz.pl  Pliki do pobrania:
LPR-B aktualizacja z dnia 27 listopada 2013 r. wraz z załącznikami (7366kB)
LPR-B aktualizacja z dnia 26 czerwca 2013 r. wraz z załącznikami (6695kB)
LPR-B aktualizacja z dnia 19 grudnia 2012 r. wraz z załącznikami (958kB)
LPR-B aktualizacja z dnia 29 lutego 2012 r. wraz z załącznikami (14232kB)
LPR-B aktualizacja z dnia 29 czerwca 2011 r. wraz z załącznikami (14627kB)
LPR-B aktualizacja z dnia 26 maja 2010 r. wraz z załącznikami (579kB)
LPR-B (3812kB)
LPR-B zal 1 (7031kB)
LPR-B zal 2 (3693kB)
LPR-B zal 3 (8896kB)
LPR-B zal 4 (1356kB)
LPR-B zal 5 (462kB)

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise