Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   Zabezpieczenie społeczne
Nazwa organizacjiFundacja Na rzecz Wsparcia Społecznego ' GRADIAM'
Adresul. W. Gersona 40/3; 85-305 Bydgoszcz
Telefon721 308 115
faxbrak
E-mailfundacja@gradiam. bydgoszcz.pl
Strona WWWhttp://gradiam.bydgoszcz.pl
Osoba kontaktowaMarlena Lewandowska, tel. 721 308 115, Członek Zarządu; Anna Antoszak - Prezes Zarządu
Cele statutowe
i opis działalności
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego i zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalności charytatywnej; ochrony i promocji zdrowia; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ;nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; promocji i organizacji wolontariatu.
Typ organizacjiFundacje
    Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise