Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   bydgoska rodzina
data publikacji: 2014-02-17, ostatnia aktualizacja: 2016-03-10 13:41:29

O programie


 


Program został przyjęty Uchwałą nr XLII/900/13 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie przyjęcia Programu Bydgoska Rodzina 3 plus z dnia 29 maja 2013 roku.


         Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 w zw. z art.7 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241,  z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 z 2012r. poz.567 oraz z 2013r. poz.153 ) oraz art. 110 ust. 10 w zw. z art.17 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182) uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się program działań na rzecz dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy o nazwie „Bydgoska  Rodzina 3+”.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) programie - należy przez to rozumieć program „Bydgoska Rodzina 3+”;
2) dużej rodzinie - należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkującą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Bydgoszczy, składającą się z rodziców, rodzica lub opiekuna posiadającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje; dużą rodziną w rozumieniu uchwały są także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka jako formy rodzinnej pieczy zastępczej określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie rodzinnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135 i poz.154)
3) dziecku uprawnionym do korzystania z programu – należy przez to rozumieć dziecko wchodzące w skład rodziny wskazanej w pkt 2 do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 18 lat lub 25 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje;
4) karcie - należy przez to rozumieć imienny dokument ze zdjęciem uprawniający do uczestnictwa w programie „Bydgoska  Rodzina 3+” nazwany „Bydgoską Kartą Rodziny”.

§ 3. Program jako element polityki społecznej realizowanej przez Miasto Bydgoszcz ma na celu:
1) promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku;
2) wspieranie dużej rodziny w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań jej członków;
3) wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem.

§ 4. Cele programu będą realizowane w szczególności poprzez :
1) zwiększenie dostępu do usług oświatowych, dóbr kultury, lokalnego transportu publicznego, sportu i rekreacji, świadczeń opiekuńczych realizowanych w żłobkach publicznych, a także ulgi
w zakresie opłat za odbiór odpadów;
2) promocję i koordynację systemu ulg w jednostkach niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Bydgoszczy, oferujących usługi i handel oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
3)  uwzględnienie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta Bydgoszczy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
4)  budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu decyzji korzystnych dla rozwoju rodzin;
5) organizację konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę rodzin;
6)  współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi oraz uczelniami wyższymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin;
7) wolontariat zaangażowany w pomoc w rozwoju zdolności, umiejętności i zainteresowań członków rodzin.

§ 5.1. Zwiększenie dostępności do usług wymienionych w § 4 pkt 1 będzie realizowane zwłaszcza poprzez ukształtowanie warunków korzystania z nich na zasadach preferencyjnych, w szczególności poprzez umożliwienie ulgowego wstępu na imprezy, dostęp do usług oraz do obiektów i urządzeń należących do Miasta Bydgoszczy oraz gminnych jednostek organizacyjnych i gminnych osób prawnych.
2. Preferencyjne warunki, o których mowa w ust.1 zostaną określone zależnie od uwarunkowań prawnych związanych z danym rodzajem działalności: odrębnymi uchwałami Rady Miasta Bydgoszczy, zarządzeniami Prezydenta Miasta Bydgoszczy lub aktami kierownictwa wewnętrznego wydawanymi przez podmioty zarządzające gminnymi jednostkami organizacyjnymi i gminnymi osobami prawnymi.

§ 6. Promocja działań stanowiących przedmiot uchwały obejmować będzie rozpropagowanie idei programu w mediach, na stronach internetowych oraz  na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Bydgoszcz w celu pozyskania dla uczestnictwa w  programie  podmiotów niepowiązanych ze wspólnotą samorządową, jak i objęcia jego zakresem jak największej liczby uprawnionych.

§ 7.1. Potwierdzeniem uprawnień rodziny do korzystania z programu jest Bydgoska Karta Rodziny, która jako dokument imienny, ze zdjęciem, wydawana jest każdemu uprawnionemu członkowi rodziny.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w drodze zarządzenia określi wzór karty, wniosku o jej wydanie, a także regulamin korzystania z karty.

§ 8.  Prezydent Miasta przedstawiać będzie Radzie Miasta Bydgoszczy informację o realizacji uchwały za poprzedni rok najpóźniej do 31 marca roku kolejnego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


               Przewodniczący  Rady Miasta Bydgoszczy

                           Roman Jasiakiewicz
 

 

UZASADNIENIE

 

Program Bydgoska Rodzina 3+ jest jednym z elementów polityki społecznej Miasta. Ma on na celu przede wszystkim promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku oraz dążenie do tworzenia w mieście klimatu sprzyjającego wychowywaniu dzieci i docenienie trudu podejmowanego przez rodziców. Program Bydgoska Rodzina 3+ ma na celu wzmacnianie dużej rodziny oraz wspieranie w realizacji zdolności, umiejętności i zainteresowań ich członków. W programie uczestniczyć będą duże rodziny zamieszkujące na terenie Miasta Bydgoszczy. Uczestnictwo w programie umożliwi im korzystanie z wielu ulg i zniżek w wielu sferach życia oferowanych przez instytucje miejskie oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują się przystąpić do programu na zasadzie porozumienia. Program będzie koordynowany przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bydgoszczy, a środki niezbędne na wprowadzenie Programu w życie, oraz realizację celów programu pokrywane będą z budżetu Miasta.

 

 

 Zarządzenie Prezydenta w sprawie realizacji programu "Bydgoska Rodzina 3+" oraz warunków wydawania i korzystania z "Bydgoskiej Karty Rodziny"

    Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

    For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

    For business -> The Office of Investor Service and Enterprise