Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
   6-latki
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2016-02-05, ostatnia aktualizacja: 2016-02-15 13:39:20

6-latki już tu są!


Bydgoskie szkoły podstawowe są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków.


Mamy nadzieję, że prezentowane informacje będą dla Państwa pomocne oraz rozwieją obawy i wątpliwości, związane z pełnieniem przez Państwa dziecko roli ucznia.

Najczęściej zadawane pytania przez rodziców 6-latka.

1. Czy sześciolatek, który nie rozpocznie nauki w klasie pierwszej, pozostaje w „zerówce” automatycznie czy trzeba go do niej ponownie zapisać? 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 20w ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty) postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny. Rodzice dzieci już uczęszczających do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego również biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, składając na każdy kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu lub w tej samej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Ponieważ postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz rozpoczyna się 14 marca br. (na podstawie Zarządzenia nr 39/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2016 r.), należy złożyć taką deklarację w terminie od 7 do 11 marca br. Wszystkie terminy naboru są dostępne na stronie www.bydgoszcz.pl/informator/edukacja/rekrutacja

2. Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole?
Szkoły są gotowe na przyjęcie sześciolatków z ich naturalnymi potrzebami - ciekawością, aktywnością, chęcią wspólnej zabawy z rówieśnikami. W pierwszej klasie dużo czasu przeznacza się na zabawy ruchowe i ogranicza się czas siedzenia w ławkach i wypełniania ćwiczeń. Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka. Tak, jak większość zmian niesie ze sobą szansę wzbogacenia doświadczeń, nabycia odporności psychicznej i dalszego rozwoju. Wielu dzieciom to właśnie szkoła zapewnia warunki rozwoju. W szkole poznają one środowisko bogatsze i bardziej złożone od tego, z którym miały wcześniej do czynienia. Mogą poznawać nowe miejsca i zdarzenia oraz uczyć się nowych ról społecznych. Nauka w szkole rozwija takie cechy, jak: samodzielność, systematyczność, wytrwałość, odpowiedzialność, które ułatwią dzieciom osiąganie dobrych wyników w nauce. Dzieci uczą się także współdziałania z dorosłymi spoza rodziny, rówieśnikami i starszymi kolegami.
W szkole sześciolatek:
- staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie,
- jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi,
- wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy,
- korzysta z zasobów środowiska szkolnego,
- rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych,
- uczy się właściwego wykorzystywania komputera i Internetu,
- uczestniczy w zajęciach z języka obcego,
- w przypadku trudności korzysta z zajęć wyrównawczych lub korekcyjno-kompensacyjnych,
- dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki,
- zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie,
- uczy się odpowiedzialności za siebie i innych,
- uczy się zasad samorządności.
- ma szansę poczuć dumę z tego, że jest uczniem – tak, jak starszy brat czy kolega.  
 
3. Czy dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole powinno umieć czytać i pisać?
W przedszkolu dziecko przygotowuje się do nabywania umiejętności czytania i pisania. Kończąc edukację przedszkolną: dysponuje sprawnością rąk potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania, interesuje się czytaniem i pisaniem, układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach O prostej budowie. Zatem dziecko, które rozpoczyna naukę szkolną nie musi znać liter, umieć czytać ani pisać. Tych umiejętności będzie uczyć się w szkole.

4. Czy wcześniejsze rozpoczęcie edukacji wpłynie na zdrowie mojego dziecka?
Wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole nie wpływa bezpośrednio na zdrowie dziecka, pod warunkiem przestrzegania ważnych dla zdrowia dziecka m.in. form zaspokajania dziecięcej potrzeby ruchu, zapewnienie warunków do spożycia drugiego śniadania i  obiadu
w szkole oraz zapewnienie miejsca do przechowywania książek, pomocy, stroju do wychowania fizycznego, form integracji i adaptacji uczniów bezpośrednio
po rozpoczęciu nauki, aby miały one poczucie bezpieczeństwa, przynależności do grupy
i stopniowo, świadomie stawały się częścią społeczności szkolnej, wsparcie/pomoc
w przypadku trudności z poradzeniem sobie z nową sytuacją, warunki pozwalające każdemu dziecku odkryć swoje zdolności i mocne strony. Bydgoskie szkoły
od kilku lat przygotowywały się na przyjęcie sześciolatków i obecnie spełniają wszystkie te standardy. Właściwie wyposażone sale wraz z wydzielonym miejscem rekreacyjnym (tzw. kąciki do wypoczynku i zabawy), bezpieczne korytarze, place zabaw, doposażenie w zestawy pomocy do realizacji podstawy programowej, w meble oraz dostosowane sanitariaty. Nasze szkoły brały udział w programie „Radosna Szkoła” i są wyposażone zarówno w place zabaw,
jak i odpowiednie pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w salach szkolnych. Ponadto w ramach bydgoskiego programu „Wyposażenie i modernizacja gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw” do szkół zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, różnorodne
i nowoczesne pomoce dydaktyczne do realizacji projektu „Bydgoski Bąbel Matematyczny”. Odpowiednio przeszkolona jest także kadra nauczycielska – przygotowanie merytoryczne i metodyczne do wdrażania nowej podstawy programowej zapewnia wewnątrzszkolny system doskonalenia nauczycieli, który wspierany jest środkami przeznaczonymi na doskonalenie i doradztwo zawodowe dla nauczycieli.

5. Jak będzie uczyć nauczyciel w klasie różnowiekowej?
W szkołach już funkcjonują zarówno klasy jednorodne wiekowo, jak i różnowiekowe.
W każdej klasie szkolnej, nauczyciel poznaje indywidualne potrzeby, możliwości, zdolności
i trudności dzieci oraz tworzy klimat przyjazny dla rozwoju każdego dziecka.
Nauczyciel klasy różnowiekowej tak organizuje pracę podczas zajęć edukacyjnych, aby starsi uczniowie, pomagali młodszym, a młodsi – uczyli się od starszych. Doświadczenia wskazują, iż dzieci uczą się od siebie wzajemnie szybciej, łatwiej i chętniej - niż od dorosłych. Dzięki temu u dzieci starszych wzrasta samoocena i poczucie własnej wartości, a młodsi szybciej się rozwijają, chcąc dorównać starszym kolegom. Przykłady rozwiązań, stosowanych przez nauczyciela w klasie różnowiekowej i nie tylko (w klasach jednorodnych wiekowo również występują różnice rozwojowe między dziećmi):
- praca w parach i grupach,
- możliwość wyboru zadań i działań przez ucznia,
- różnicowanie prac domowych,
- organizowanie konkursów i innych form pracy „dla chętnych”,
- wprowadzenie do codziennej praktyki szkolnej gier, zabaw dydaktycznych, łamigłówek, eksperymentów i projektów badawczych.

6. Na czym w praktyce polega dopasowanie metod pracy nauczyciela do możliwości rozwojowych dzieci 6-letnich?
Nauczyciele sześciolatków dobierają takie metody, które pozwalają dzieciom na zabawę i na uczenie się poprzez działanie. Często chwalą i zachęcają dzieci do pokonywania trudności. Zabawy, które kojarzą się z przyjemnością i radością pomagają dzieciom uczyć się nowych umiejętności. Różnorodne gry dydaktyczne, w tym wykonywane samodzielnie przez dzieci, opowieści i bajki matematyczne zachęcają do uczenia się treści polonistycznych, matematycznych i przyrodniczych.  Dzieci „myślą w działaniu”, konkretnie, korzystają
z praktycznych doświadczeń. Stosowane  metody pracy dają dzieciom możliwość tworzenia
i używania rzeczy do liczenia, modeli, obrazków, symbolicznych rysunków tak długo, jak tego potrzebują. Sposoby pracy są różnorodne, urozmaicone i dostosowane do wydolności sześciolatków, do ich możliwości skupiania uwagi, sprawności rąk i tempa pracy.


7. Czy sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole może korzystać ze świetlicy szkolnej?
Każda bydgoska szkoła posiada dobrze wyposażoną świetlicę szkolną i jest ona oczywiście dostępna dla wszystkich uczniów, a przede wszystkim tych najmłodszych. Rodzice posyłając 6-latka do szkoły mają zapewnione miejsce w świetlicy i bezpłatną  opiekę dziecka w szkole do późnych godzin popołudniowych.
Zwalnia to rodziców z dodatkowych opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym 5 godzin w przedszkolu (zgodnie z Uchwałą nr XLVII/1013/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 2013 r. przedszkola prowadzone przez Miasto Bydgoszcz zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 13. Za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym powyższy wymiar zajęć została ustalona opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć. Zwalnia się z tej opłaty rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym (na podstawie opinii lub orzeczeń) oraz rodziców czworga i więcej dzieci. Natomiast ulgę 50% opłaty przyznaje się rodzicom wychowującym 3 dzieci).

Jeżeli mają Państwo inne pytania dotyczące organizacji pracy bydgoskich szkół zapraszamy do kontaktu poprzez punkt konsultacyjny: 6latki@um.bydgoszcz.pl

Strony: [ « poprzednia ][ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ][ następna » ]
   zobacz również
pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise