Uwaga! To jest archiwalna wersja strony - nie jest na bieżąco uzupełniana i może zawierać nieaktualne dane.
Aktualna strona Urzędu Miasta Bydgoszczy znajduje się pod adresem www.bydgoszcz.pl
PL PL EN EN
logo.jpg
Wybierz, aby wyszukać w portalu  w portalu
Wybierz, aby wyszukać na planie  na planie
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 58 58 913

Bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych
800-800-404

Zadzwoń przez Skype:

napisz do Sprawny Urząd
rozmiar tekstu:  A A A
data publikacji: 2008-04-30, ostatnia aktualizacja: 2013-11-06 13:35:25

"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców


"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców działa od 1992 roku. To instytucja wspierająca rozwój gospodarczy i dialog społeczny.


Jest członkiem ogólnokrajowej organizacji  pracodawców – Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, gdzie reprezentuje interesy przedsiębiorców wobec decydentów. Realizuje szereg usług wspierających rozwój przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego. Konsultuje i opiniuje rozwiązania prawne oraz  uczestniczy w zespołach opracowujących i opiniujących strategie rozwoju i inne dokumenty istotne dla rozwoju przedsiębiorczości. Ułatwia przedsiębiorcom dostęp do innowacyjnych rozwiązań.

Organizacja pracuje w oparciu o system jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.  Swoją działalność opiera o współpracę w sieci Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Adres: 
"Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców
Budynek Centrum Pracy i Przedsiębiorczości
ul. Mennica 6; 85-112 Bydgoszcz, II piętro
Tel. +48 52 58 59 160
Fax +48 52 58 59 161
biuro@pracodawcy.info.pl
www.pracodawcy.info.pl
poniedziałek – piątek 8.00 - 16.00

DORADZTWO I INFORMACJA:
• wykonywanie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym w zakresie: audytu technologicznego oraz transferu technologii
(przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii, pomoc doradcza we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii, monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej); usługi doradztwa proinnowacyjnego realizowane są w ramach Krajowej Sieci Innowacji;
• wykonywanie usług doradczych w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na rozwój przedsiębiorstw,
• w ramach Punktu Konsultacyjnego współfinansowanego ze środków unijnych dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 w Związku dostępne są usługi:

 USŁUGA INFORMACYJNA

Usługa przeznaczona jest  dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które chcą założyć firmę. Usługa jest bezpłatna. Konsultanci informują jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Informacje obejmują zagadnienia związane z administracyjno-prawnymi aspektami zakładania, prowadzenia i zawieszania lub zamykania działalności gospodarczej, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), ochroną własności intelektualnej, możliwością uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł ( w ramach pomocy publicznej, oferty banków, instytucji pożyczkowych i innych instytucji finansowych).

 USŁUGA INFORMACYJNA - OPIEKA NAD KLIENTEM

Usługa przeznaczona dla przedsiębiorców.
Usługa jest bezpłatna. Pomoc w skorzystaniu z dostępnych w KSU usług specjalistycznych  np. funduszy pożyczkowych i poręczeniowych czy usług doradztwa proinnowacyjnego dostępnych w systemie KSU.

 USŁUGA DORADCZA - ASYSTA W  ROZPOCZYNANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Usługa dla klientów, którzy są zdecydowani na założenie działalności gospodarczej. Usługa jest częściowo odpłatna – klient ponosi koszt 10% wartości usługi. W  ramach usługi odbywają się konsultacje nt. wyboru profilu planowanej działalności, przeprowadzane są analizy, udzielana jest pomoc w przygotowaniu biznesplanu i rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG.

 USŁUGA DORADCZA – ASYSTA W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Usługa przeznaczona dla przedsiębiorców niezależnie od branży i wielkości. Usługa jest częściowo odpłatna – klient ponosi koszt 10% wartości usługi. Usługa świadczona w dwóch etapach. Diagnoza potrzeb biznesowych klienta poprzedza wsparcie doradcze, obejmujące następujące zagadnienia: aspekty formalno-prawne związane z prowadzeniem firmy, marketing i organizację oraz finanse przedsiębiorstwa.

SZKOLENIA:
• szkolenia otwarte dla przedstawicieli firm i instytucji w zakresie podatków, marketingu, finansowania zewnętrznego rozwoju, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy, komunikacji społecznej i innych;
• szkolenia zamknięte na indywidualne zlecenie firmy; usługi szkoleniowe są realizowane na zasadach komercyjnych lub w ramach projektów unijnych, dzięki czemu koszt udziału jest dofinansowany z EFS.

DOTACJE:
• Związek udziela bezzwrotnego wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego dla osób zakładających działalność gospodarczą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie partnerskim „Zostań przedsiębiorcą”.
• Związek wspiera firmy we wdrażaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Aktualnie organizacja realizuje projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 „Program pilotażowy w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher Badawczy”.  Istotą projektu jest wprowadzenie dotacji dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w formie vouchera badawczego, przy pomocy których będzie można sfinansować usługi dotyczące przeprowadzenia  badań przemysłowych, prac rozwojowych i badań na zgodność z normami.
• Związek uruchamia w regionie kujawsko-pomorskim unikatowy projekt pn. „Kujawsko-Pomorskie. Region Otwarty na Innowacje”, którego założeniem jest szerzenie idei otwartych innowacji polegającej na dostępności technologii i standardów, ale również otwartości organizacyjnej umożliwiającej swobodny kontakt pracowników przedsiębiorstw z instytucjami naukowymi, dostawcami rozwiązań a nawet konkurentami w celu wymiany wiedzy. Efektem realizacji projektu będzie wzrost wykorzystania wiedzy pracowników jednostek naukowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. Zostanie on osiągnięty poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwach MŚP, organizację paneli dyskusyjnych oraz stworzenie portalu internetowego będącego platformą interakcji nauki i biznesu. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się w projekcie o bezzwrotne wsparcie na zaangażowanie naukowców w opracowanie koncepcji innowacji istotnych dla rozwoju firmy.

WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA I LOBBING:
• kojarzenie partnerów gospodarczych,
• Sąd Polubowny
• działania mediacyjne pomiędzy przedsiębiorcami a administracją rządową i samorządową oraz związkami zawodowymi,
• współpraca z uczelniami regionu dążąca do określania oczekiwań przedsiębiorców w zakresie kierunków kształcenia i prowadzenia badań naukowych
• opracowywanie i przekazywanie decydentom w imieniu przedsiębiorców stanowisk dotyczących zmian prawnych i kierunków rozwojowych regionu i kraju, w szczególności dotyczących rozwoju przedsiębiorczości.
• public relations – organizacja konferencji, seminariów, organizacja imprez integracyjno-sportowych dla przedsiębiorców (w tym turniej piłki nożnej, turniej golfa, turniej tenisowy) oraz innych spotkań, dzięki którym można nawiązać współpracę gospodarczą;  redagowanie działu gospodarczego w miesięczniku „Region plus” -  zawierającego informacje o wydarzeniach gospodarczych regionu, porady gospodarcze i prezentacje innowacyjnych przedsiębiorstw.

 

Back.gif powrót   Print.gif drukuj   SendLink.gif poleć znajomemu

   zobacz również
   

Partnerska inicjatywa Urzędu Miasta  Bydgoszczy i Powiatowego Urzędu Pracy.

   

Stowarzyszenie o celach nie zarobkowych o charakterze innowacyjnym i gospodarczym promujące region kujawsko – pomorski jako jeden z wiodących w Europie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i produkcji narzędzi, dostarczający produkty i usługi na poziomie porównywalnym z przodującymi krajami w tej dziedzinie.

pokaż więcej 

For tourists -> Bydgoszcz Information Centre

For business -> The Office of Investor Service and Enterprise